ตัวอย่างแบบฝึกหัดคอร์ส

Photoshop Vector Workshop

ตัวอย่างแบบฝึกหัดในคอร์สเรียนและไฟล์ (source) ที่ใช้ประกอบในการเรียนของแต่ล่ะแบบฝึกหัด (ไฟล์เล็กในภาพ)